• From 1st July 2013 the Construction Product Directive (CPD) is replaced by the Construction Products Regulation, CPR 305/2011, which makes it mandatory within the EU for construction products covered by a harmonised European standard to be CE marked.

  We can therefore confirm that all Balio Roof Windows covered by a harmonised standard are CE marked according to the Construction Product Regulation.

  To get the performance data relating specifically to your window, please complete the dropdown table below with the information taken directly from the typesign plate at the top of the sash.

   

   

 • Od 1 lipca 2013 roku Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych – 89/106/EWG, określana też skrótem CPD – Construction Products Directive, została zastąpiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR 305/2011). Rozporządzenie nakłada obowiązek posiadania oznakowania CE przez wszystkie wyroby budowlane wprowadzane do obrotu w obrębie Wspólnoty Europejskiej objęte zharmonizowanymi warunkami wprowadzania do obrotu.

  Niniejszym potwierdzamy, że wszystkie okna dachowe Balio objęte zharmonizowanym warunkiem wprowadzania do obrotu posiadają oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Construction Products Regulation – CPR).

  Aby uzyskać informacje na temat parametrów technicznych wybranego okna dachowego, należy wypełnić formularz zamieszony poniżej wpisując dane z tablicy znamionowej umieszczonej na skrzydle okna.

 • Vanaf 1 juli 2013 is de Richtlijn voor Bouw Producten(CPD) vervangen door de Regelgeving Bouw Producten , CPR 305/2011, waardoor alle bouw producten binnen de EU vallen onder de Europese norm CE-markering.
  We kunnen derhalve bevestigen dat alle Balio dakvensters vallen onder deze CE- normering en voldoen volgens de productreglementering bouw.
  Als u de prestatiegegevens die specifiek op uw venster van toepassing zijn wilt weten, vul de onderstaande tabel met de juiste gegevens in. Deze gegevens kunt u vinden op het type plaatje aan de bovenkant van het raam.

 • Az ablak tulajdonságainak megállapítása

  Az ablak típustábláján találhatóak az általunk vásárolt ablak jellemző tulajdonságai. A típusjel az ablakkeret belsejében, a felső részen található. Válassza ki a legördülő menüből a típusjelet hogy az ablaka jellemző tulajdonságait megtekinthesse.:

 • Od 1.7.2013 je Smernica o stavebných výrobkoch (CPD) nahradená Nariadením o stavebných výrobkoch CPR 305/2011, ktorého dodržiavanie je povinné v rámci EÚ pri stavebných výrobkov na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná európska norma ohľadom označenia CE.

  Môžeme teda potvrdiť, že všetky strešné okná Balio, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma, sú opatrené označením CE podľa nariadenia o stavebných výrobkoch.
  Ak chcete získať technické údaje vzťahujúce sa konkrétne na vaše okná, vyplňte prosím nižšie uvedenú tabuľku s informáciami získanými priamo zo štítku nachádzajúceho sa na hornej časti krídla.

   

 • Od 1.7.2013 je Směrnice o stavebních výrobcích (CPD) nahrazena Nařízením o stavebních výrobcích CPR 305/2011, jehož dodržování je povinné v rámci EU u stavebních výrobků na něž se vztahuje harmonizovaná evropská norma ohledně označení CE.
  Můžeme tedy potvrdit, že všechna střešní okna Balio, na která se vztahuje harmonizovaná norma, jsou opatřeny označením CE podle nařízení o stavebních výrobcích.
  Chcete-li získat technické údaje vztahující se konkrétně na vaše okna, vyplňte prosím níže uvedenou tabulku s informacemi získanými přímo ze štítku umístěného v horní části křídla.