DOP Dokumentacja PL

Od 1 lipca 2013 roku Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych - 89/106/EWG, określana też skrótem CPD – Construction Products Directive, została zastąpiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (CPR 305/2011). Rozporządzenie nakłada obowiązek posiadania oznakowania CE przez wszystkie wyroby budowlane wprowadzane do obrotu w obrębie Wspólnoty Europejskiej objęte zharmonizowanymi warunkami wprowadzania do obrotu.

Niniejszym potwierdzamy, że wszystkie okna dachowe Balio objęte zharmonizowanym warunkiem wprowadzania do obrotu posiadają oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Construction Products Regulation – CPR).

Aby uzyskać informacje na temat parametrów technicznych wybranego okna dachowego, należy wypełnić formularz zamieszony poniżej wpisując dane z tablicy znamionowej umieszczonej na skrzydle okna.